เกี่ยวกับเรา

ประวัติบริษัท

า่ืกดร่เฟสทพสาเ ทฟวนรำพ่เฟสาำ

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ทางการผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารจากสแตนเลส

พันธกิจ

เพื่อให้บรรลุถึง vision ที่กำหนดไว้จึงมีการดำเนินการดังนี้
มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ทางการผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารจากสแตนเลส

มาตรฐาน

มาตรฐานที่ได้รับระดับสากล

รางวัล

วิสัยทัศน์

มุ่งมั่นสู่ความเป็นเลิศ ทางการผลิตเครื่องใช้บนโต๊ะอาหารจากสแตนเลส