เกี่ยวกับเรา

ประวัติบริษัท

-

ประวัติบริษัท

-

ประวัติบริษัท

-

วิสัยทัศน์

Mission ขยายฐานการตลาดสู่สากล ด้วยมาตรฐานระดับสากล

วิสัยทัศน์

Responsible สร้างประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า พร้อมรับผิดชอบต่อสังคม

วิสัยทัศน์

Offer the Best ผลิตชิ้นงานที่ดีที่สุด และคุ้มค่าที่สุดให้กับลูกค้า

พันธกิจ

เพื่อให้บรรลุถึง vision ที่กำหนดไว้จึงมีการดำเนินการดังนี้
Mission ขยายฐานการตลาดสู่สากล ด้วยมาตรฐานระดับสากล
Responsible สร้างประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า พร้อมรับผิดชอบต่อสังคม
Offer the Best ผลิตชิ้นงานที่ดีที่สุด และคุ้มค่าที่สุดให้กับลูกค้า

มาตรฐาน

มาตรฐานที่ได้รับระดับสากล

รางวัล

พันธกิจ 1

Mission ขยายฐานการตลาดสู่สากล ด้วยมาตรฐานระดับสากล

พันธกิจ 2

Responsible สร้างประโยชน์สูงสุดให้กับลูกค้า พร้อมรับผิดชอบต่อสังคม

พันธกิจ 3

Offer the Best ผลิตชิ้นงานที่ดีที่สุด และคุ้มค่าที่สุดให้กับลูกค้า